ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ vol.2

 

Ιστορίες µε µοτοσυκλέτες, ιστορίες µιας άλλης εποχής. Αυτοτελή µικρά σφηνάκια σε ξεχασµένο µπαράκι του ’80, αφηγήσεις σε καφετέριες µεταξύ φίλων. Ήρωες του δρόµου και του πεζοδροµίου. Μια εφηβεία που ποτέ δεν τέλειωσε, και που στις αφηγήσεις της ξεπέρασε κυνηγούς και ψαράδες αφήνοντάς τους στη σκόνη και στον καπνό ενός δίχρονου. Για όσους ήταν εκεί και για όσους δεν ήταν και θέλουν να µάθουν, αυτό είναι ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, µε πολύ γκάζι κι ακόµα περισσότερο γέλιο. Γιατί µερικά πράγµατα δεν χάνονται ποτέ.
 
 
buy

ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ

Ιστορίες δίτροχες και αµαρτωλές. Λυσσασµένα χιλιάρια µε κουρελούδες για σέλα και γριές που ελπίζουν µάταια να φτάσουν απέναντι. Μπάτσοι σε παροξυσµό, τρελαµένες σφήνες και ανελέητες κόντρες του ’80 χωρίς γραµµή τερµατισµού.

Οι «ιστορίες του Λύκου» καταγράφουν, µέσα από προσωπικές αφηγήσεις, µια εφηβεία που δεν τέλειωσε ποτέ. Χαρακτήρες ροκ, πάντα ανεξίτηλοι και πάντα µεγαλύτεροι απ’ την ίδια τη ζωή, προσφέρουν γέλιο µέχρι δακρύων µέσα από διαλόγους και καταστάσεις µιας παρέας που αρνείται επίµονα να µεγαλώσει. Και που κάνει πάντα αυτό που ξέρει καλύτερα. Να γκαζώνει, όσο έχει κι όσο πάει.

read
buy
Λυσσασµένα χιλιάρια µε κουρελούδες για σέλα και γριές που ελπίζουν µάταια να φτάσουν απέναντι…

Λαζαρος Αλεξακης

Ο Λάζαρος Αλεξάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και μεγάλωσε µέσα στη δύσκολη εποχή του ’80 και του ’90, τη γεµάτη κακουχίες, διαφηµίσεις Yoko Choco, αχαλίνωτο µοναχικό σεξ και περιστασιακή παρουσία στο σχολείο.
Σπούδασε φιλοσοφία, ψυχολογία και δηµιουργικό βρίσιµο, ενώ έκανε συνεχείς και επίµονες µελέτες πάνω στο πόσες µπίρες µπορεί να πιει κάποιος χωρίς να σκάσει, µε αποτελέσµατα που δεν ήταν µεν ποτέ καταληκτικά, αλλά αποδεικνύονταν ιδιαίτερα ντροπιαστικά για όλη την επιστηµονική κοινότητα.
Ξεκίνησε τη δηµοσιογραφική του καριέρα στο περιοδικό ΜΟΤΟ το 2005, στην τελευταία σελίδα του οποίου αρθρογραφεί έκτοτε, ενώ διατηρεί και ενηµερώνει τακτικά blogs και social media µε σκοπό να καταστρέψει όσο το δυνατόν περισσότερες αθώες ψυχές, παρασέρνοντάς τες στις σούζες, τις κόντρες, τις σοκοφρέτες, τις ληστείες µε µοτοσυκλέτες µεγάλου κυβισµού, τις πίτσες µε διπλό πεπερόνι, στο ασύδοτο και ξεδιάντροπο καστοµάρισµα µοτοσυκλετών και γενικά στην ακολασία.
Παίζει πειραµατικά µπλουζ και τζαζ µε παταγώδη επιτυχία και είναι ικανός να αδειάσει το Carnegie Hall µε 5 νότες. Τα χόµπι του περιλαµβάνουν το να κοροϊδεύει το µπαλέτο και να βουτάει νάνους σε βαρέλια µε πίκλες.
Έµαθε να γράφει για τον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο µια βδοµάδα πριν γι’ αυτό και βγαίνει το κείµενο λίγο γκάου.

Ζει και εργάζεται στο Παρίσι.

ΚΑΚΑ ΝΕΑ απο το ΦΕΚ 3461 της 16/10/2017 Απαγορεύεται η αυτόνομη κυκλοφορία στους δρόμους σε ιστορικά οχήματα με πινακίδες ομοσπονδίας. Μόνο σε τρέιλερ πια!!!!

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Α οικ. 61041/5235/
2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 3019/Β/2013) με θέμα
«Αντικατάσταση των διατάξεων της περίπτωσης
Ε’ της παραγράφου 6 της υπ’ αριθ. ΣΤ/1831/1978
(ΦΕΚ Β’ 72/1978) απόφασης του Υπουργού Συ-
γκοινωνιών, όπως αυτή ισχύει» σχετικά με τα οχή-
ματα ιστορικού ενδιαφέροντος.
2 Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση κτηρί-
ου αεροσταθμού-Μετεγκατάσταση και επέκταση
των καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ)
στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου ’ΚΑΗΚ’»
από την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων
Ειδών Α.Ε.» με δαπάνες της.
3 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη
Νομού Θεσσαλονίκης.
4 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.
5 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.
6 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.
7 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α οικ. 55972-3112 (1)
Τροποποίηση της υπ' αριθ. Α οικ. 61041/5235/
2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 3019/Β/2013) με
θέμα «Αντικατάσταση των διατάξεων της πε-
ρίπτωσης Ε' της παραγράφου 6 της υπ’ αριθ.
ΣΤ/1831/1978 (ΦΕΚ Β' 72/1978) απόφασης του
Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως αυτή ισχύει» σχε-
τικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 88 και της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 2696/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α'57).
2. Τις παραγράφους 1 και 2 περ. γ του άρθρου 49 του
ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
(Α' 57).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
4. Το π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Περί του Οργανισμού του
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
5. Την υπ. αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομικών(Β'3696), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
16 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3641
43553
43554 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3641/16.10.2017
6. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
7. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ' αριθ. οικ. 4402/88/23-01-2017 (Β' 127) κοι-
νή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτή-
των Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου
Μαυραγάνη».
9. Την υπ' αριθ. οικ. 20871/21-03-2017 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».
10. Το άρθρο 49 του ν. 4313/2014 (Α' 261) «Ρυθμίσεις
θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων
Έργων και άλλες διατάξεις».
11. Την υποπαράγραφο Δ.4 της παραγράφου Δ του
άρθρου 3 του ν. 4254/2014 (Α' 85) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρ-
μογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
12. Την παρ. 9 του άρθρου 49 του ν. 4276/2014 (Α' 155)
«Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορ-
φές τουρισμού και άλλες διατάξεις».
13. Την υπ.' αριθ. ΣΤ/1831/31-01-1978 (Β'72) απόφαση
του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί καθορισμού τρόπου
και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας
των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπ' αυτών ρυμουλ-
κούμενων», όπως αυτή ισχύει.
14. Την υπ' αριθ. Α οικ. 61041/5235/28-11-2013 από-
φαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (ΦΕΚ 3019/ Β') «Αντικατάσταση των διατάξε-
ων της περίπτωσης Ε' της παραγράφου 6 της υπ’ αριθ.
ΣΤ/1831/31-01-1978 (Β'72) απόφασης του Υπουργού
Συγκοινωνιών , όπως αυτή ισχύει.
15. Την ανάγκη περαιτέρω εξορθολογισμού του κα-
νονιστικού πλαισίου που διέπει τα οχήματα ιστορικού
ενδιαφέροντος.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος καθορίζονται
τα οχήματα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις και προ-
ϋποθέσεις των διεθνών κανονισμών που έχουν θέσει
η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (ΔΟΑ), η Διεθνής
Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (ΔΟΜ) και η Διεθνής Ομο-
σπονδία Ιστορικών Οχημάτων (ΔΟΙΟ). Καθορίζονται και
χαρακτηρίζονται ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος
αποκλειστικά από τα νομικά πρόσωπα που εκπροσω-
πούν νόμιμα στην Ελλάδα τη ΔΟΑ, τη ΔΟΜ ή τη ΔΟΙΟ,
κατά περίπτωση, βάσει των οικείων διεθνών κανονισμών
και με τις διαδικασίες που οι οικείοι κανονισμοί ορίζουν.
2. Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, ο κύρι-
ος του οχήματος δύναται να προβεί σε εγγραφή του σε οι-
αδήποτε ελληνική ομοσπονδία της επιλογής του, η οποία
του χορηγεί ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα (πινακίδες
ή οιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο). Το ενάριθμο αυτό
διακριτικό γνώρισμα δεν υπέχει θέση στοιχείων κυκλοφο-
ρίας, τα δε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος μετέχουν
στη δημόσια κυκλοφορία με τους όρους και προϋποθέ-
σεις που τίθενται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
για κάθε οδικό όχημα. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης
επιλέξει να μη διαγράψει το χαρακτηρισθέν ως ιστορικό
όχημα αλλά να διατηρήσει τα συμβατικά στοιχεία κυ-
κλοφορίας, τα ως άνω χορηγηθέντα ενάριθμα διακριτικά
γνωρίσματα πρέπει να φέρονται σε εμφανές σημείο στον
εμπρόσθιο και οπίσθιο ανεμοθώρακα, εφόσον πρόκειται
να συμμετάσχει το όχημα σε αγώνες ή εκδηλώσεις που
διοργανώνουν τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1.
3. Τα οχήματα της παρούσας, εφόσον δεν φέρουν στοι-
χεία κυκλοφορίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 88 και
90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, απαγορεύεται να
τίθενται σε δημόσια κυκλοφορία. Δύνανται να χρησιμο-
ποιούνται μόνο για αγώνες ή εκδηλώσεις, νομίμως αδειο-
δοτημένες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει, χωρίς να επιτρέπεται η
αυτοκίνητη μετακίνηση από και προς τους χώρους των
αγώνων ή εκδηλώσεων ή προς άλλους χώρους για την
τυχόν επισκευή ή συντήρηση αυτών. Κατά την χρήση
τους στους αγώνες ή εκδηλώσεις της παρούσας φέρουν
υποχρεωτικά το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα της πα-
ραγράφου 2, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που
έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος αλλά
δεν έχουν διαγραφεί από επιλογή του ιδιοκτήτη τους και
διατηρούν τα συμβατικά στοιχεία κυκλοφορίας.
4. Τα παραπάνω οχήματα δύνανται να διαγράφονται
από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4313/2014 (Α' 261). Για
τη διαγραφή του οχήματος ο ιδιοκτήτης του υποβάλλει
σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινω-
νιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας τα εξής
δικαιολογητικά:
α. Αίτηση για την διαγραφή του οχήματος ιστορικού
ενδιαφέροντος,
β. στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλο-
φορίας) του οχήματος,
γ. βεβαίωση χαρακτηρισμού του οχήματος ως ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τα νομι-
κά πρόσωπα της παραγράφου 1 και περιλαμβάνει τα
βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, καθώς
και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Επιπροσθέτως, η ως άνω
βεβαίωση φέρει μοναδικό αριθμό τα δύο πρώτα ψηφία
του οποίου αντιστοιχούν στα νομικά πρόσωπα της πα-
ραγράφου 1 της παρούσης,
δ. βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας,
εκδοθείσα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονομικών. Η βεβαίωση της περίπτωσης αυτής δεν
απαιτείται εάν, μεταξύ των συναρμόδιων Υπηρεσιών,
πραγματοποιείται διασταύρωση περί μη οφειλής τελών
κυκλοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα,
Τεύχος Β’ 3641/16.10.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43555
ε. αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου στην
περίπτωση 4 της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του
π.δ. 116/2004 (Α' 81), όπως ισχύει, τέλους διαγραφής.
Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών, μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιο-
λογητικών προβαίνει στη διαγραφή του οχήματος από
το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών -διαδικασία η οποία
καταγράφεται στο Μητρώο - και στην χορήγηση στον
αιτούντα βεβαίωσης διαγραφής.
Η ως άνω διαδικασία διαγραφής πραγματοποιείται κατ'
αναλογία και για τα αγωνιστικά αυτοκίνητα ιστορικού
ενδιαφέροντος, εφόσον αυτά είναι επισήμως χαρακτη-
ρισμένα ως τέτοια.
Προκειμένου περί οχημάτων τελούντων σε καθεστώς
φορολογικής ακινησίας, και τα οποία πρόκειται να δι-
αγραφούν δυνάμει της παρούσης, ισχύει αναλογικά η
υποπαράγραφος Δ.4 της παραγράφου Δ του άρθρου 3
του ν. 4254/2014 (Α' 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
5. Τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 αποστέλλουν
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Επιβα-
τικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών μηνιαία κατάσταση στην οποία αναφέρονται:
α) Τα χορηγηθέντα ενάριθμα διακριτικά γνωρίσματα.
β) Οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων στα οποία
αντιστοιχούν.
γ) Τα στοιχεία των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων και η
ταχυδρομική τους διεύθυνση.
δ) Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων
(έτος πρώτης κυκλοφορίας, εργοστάσιο κατασκευής).
Αποστέλλουν, επίσης, κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε
έτους κατάλογο με τα ανωτέρω στοιχεία σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο των οχημάτων που
έχουν χαρακτηρίσει ως ιστορικού ενδιαφέροντος.
6. Σε περίπτωση θέσης των ανωτέρω οχημάτων σε
δημόσια κυκλοφορία, κατά παράβασιν της παραγράφου
3 της παρούσης και των διατάξεων του ΚΟΚ, όπως ισχύει,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων
(1500) ευρώ (€) στον ιδιοκτήτη του οχήματος και πρόστι-
μο χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ (€) στον οδηγό του
οχήματος εφόσον πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση χρήσης των χαρακτηρισθέντων ως ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος οχημάτων σε αγώνες ή εκδηλώσεις
της παρούσης άνευ του απαραίτητου ενάριθμου διακρι-
τικού γνωρίσματος - όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2
της παρούσης - επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους
τριακοσίων (300) ευρώ (€).
Ως όργανα ελέγχου των ως άνω παραβάσεων και επι-
βολής των σχετικών κυρώσεων ορίζονται - κατ' αναλογία
- τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3446/2006 «Οργά-
νωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των
οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 49).
7. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσης απόφασης κα-
ταργείται η περίπτωση Ε' της παραγράφου 6 της υπ’αριθ.
ΣΤ/1831/1978 (ΦΕΚ Β' 72/1978) απόφασης του Υπουρ-
γού Συγκοινωνιών, όπως ισχύει, κατά το μέρος που αφο-
ρά στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος.
Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
... See MoreSee Less

View on Facebook

Και όμως ναι βγήκε από μηχανάκι αυτό και το πιο καλό είναι ότι δούλευε κιόλας!!!!!😜😜😜😜 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Καλησπερα στο γκρουπ! Ενδιαφερομαι για αλλαγη κατηγοριας σε NAKED και το ταβανι ειναι τα 2500. ΔΕΝ θα ηθελα κατι σε τετρακυλινδρο. Ειμαι μεταξυ του monster 620 ή 600 και του sv650. Ποιο απο τα δυο θα προτεινατε και ΓΙΑΤΙ? ... See MoreSee Less

View on Facebook
 

mamaya_logo_2


books@mamaya.gr
Κόδρου 19, Χαλάνδρι, 15232
210 6896875